Privatumo politika

Rizikos valdymo asociacija

Rekvizitai

Juridinio asmens kodas 306389636

Buveinės adresas: Žolyno g. 35-4, LT-10254 Vilnius

El. paštas: info@riskbaltics.eu

Rizikos valdymo asociacija yra interneto svetainės www.riskbaltics.eu valdytoja.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Rizikos valdymo as asociacija (toliau – Asociacija) patvirtina, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos proporcingos techninės bei administracinės priemonės tam, kad Asociacijos surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Jūs patikite Asociacijai savo asmens duomenis ir suteikiate jai teisę juos tvarkyti šioje Rizikos valdymo asociacijos privatumo politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Asociacijos valdybos nariai, turintys teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti informacijos apie Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Tapę Rizikos valdymo asociacijos nariu, taip pat tapsite ir Europos rizikos valdymo asociacijų federacijos (toliau – Federacija) nariu, galinčiu naudotis registruotiems Federacijos naudotojams teikiamomis paslaugomis. Tuo tikslu, Rizikos valdymo asociacija perduoda Federacijai Jūsų pateiktus duomenis (vardą, pavardę, dabrovietę, pareigas ir/arba el. pašto adresą) užtikrina saugų ir teisėtą jūsų duomenų valdymą bei kiekvieno iš šalių atsakomybės užtikrinti tinkamą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – reglamentas) nuostatų įgyvendinimą. Dėl perduotų duomenų Asociacija ir Federacija tampa jungtiniais duomenų valdytojais. Jūs, kaip duomenų subjektas, galite naudotis savo teisėmis pagal reglamentą kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu (tiek Asociacijos, tiek Federacijos). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei Jūs patys tiesiogiai pateikiate ar esate pateikę Federacijai kitų savo asmens duomenų, Asociacija nėra atsakinga už šių duomenų tvarkymą bei už teisių tokių duomenų atžvilgiu įgyvendinimą. Daugiau informacijos, kaip Federacija tvarko asmens duomenis, rasite Federacijos viešai prieinamoje Privatumo politikoje adresu:

https://www.ferma.eu/privacy-policy/

Europos rizikos valdymo asociacijų federacija

Avenue de Tervuren, 273 B12

B-1150 Brussels (BELGIUM)

Tel: +32 2 761 94 32

Fax: +32 2 771 87 20

Belgian business registry (BCE) number: BE 0414.927.002.

El. paštas: privacy@ferma.eu

Svetainės adresas: https://www.ferma.eu/

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jums pateikiant savo asmens duomenis Asociacijai šiais atvejais:

 • Pagal Jūsų prašyme pateiktus duomenis (vardą, pavardę), Asociacija Jus identifikuoja kaip Asociacijos narį. Jūsų prašyme pateikti kontaktiniai duomenys (el. paštas ir telefono numeris) naudojami bendravimo su Jumis, bei informavimo apie Asociacijos ir Federacijos veiklą, tikslais. Darbovietės ir miesto pavadinimai yra naudojami statistiniams tikslams.

 • Svarbu tai, kad Jūsų prašyme pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Asociacijai gali būti sunku užtikrinti jos paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Tokiu atveju, Asociacija nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

 • Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas Asociaciją apie tai informuoti el. paštu info@riskbaltics.eu.

 • Priimdama Jūsų prašymą, Asociacija laikys, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su Asociacijos Įstatais ir šia Politika.

 • Registruodamiesi į Asociacijos organizuojamus renginius, mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas, jūs pateikiate savo asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, elektroninio pašto adresą). Šių duomenų Asociacijai reikia, kad galėtume Jus identifikuoti kaip Asociacijos narį.

 • Jeigu užpildydami prašymą Jūs sutinkate gauti naujienas, Asociacija Jums teiks tik su Asociacija ir rizikos valdymo profesija susijusią informaciją: kvietimus į Asociacijos narių susirinkimus, susitikimus, mokymus, konferencijas, renginius, apvalaus stalo diskusijas, aktualijas apie Asociacijos valdybos veiklą ir pan. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti pranešimus atsiųsdami prašymą į Asociacijos el. paštą info@riskbaltics.eu.

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • pateikiate užklausas per Asociacijos socialinių tinklų paskyras;

 • lankotės Asociacijos svetainėje (slapukų pagalba renkami statistiniai duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);

 • darote viešus įrašus Asociacijos socialinių tinklų platformose.

Jūs galite rinktis nepateikti Asociacijai tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti Prašymo formoje), tačiau tokiu atveju Asociacija negalės arba ne pilnai galės suteikti Jums visų galimų naudų.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtas pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį;

 • suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus, konferencijas, apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius;

 • suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie rizikų valdymą bei Asociacijos veiklą.

Tikslai, kuriais Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuo teisėtu pagrindu ir kuriuos asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje:

Tikslas

Teisėtumo pagrindas

Asmens duomenys

Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį

Jūsų pateiktas prašymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas.

Suteikti galimybę Jums užsiregistruoti į Asociacijos organizuojamus mokymus/konferencijas/apvalaus stalo diskusijas ir kitus renginius

Jūsų užpildyta registracijos forma

Vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas.

Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie rizikų valdymą bei Asociacijos veiklą

Jūsų pateiktas prašymas

Elektroninis paštas.

Vykdyti Asociacijos narių apklausą bei teirautis Jūsų nuomonės, kaip tobulinti Asociacijos veiklą siekiant daugiau naudos jos nariams

Jūsų pateiktas prašymas

Vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, elektroninio pašto adresas.

Statistika

Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje

Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą ir darbovietę, pareigas, tačiau ši informacija nėra siejama su kita asmenine informacija. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Tais atvejais, kai Asociacija negalės remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisėtų pagrindų, Asociacija prašys Jūsų atskiro sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai Asociacija tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šioje Politikoje, Asociacija Jus apie tai informuos pateikdama atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate Asociacijai kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte juos informuoti ir, jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika.

Kam Asociacija perduoda jūsų asmens duomenis?

Asociacija įsipareigoja neperduoti kitoms šalims Jūsų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Ką Asociacija daro, kad apsaugotų Jūsų informaciją?

Asociacija įdiegė protingas ir tinkamas organizacines bei technines priemones, kad būtų apsaugota informacija, kurią Asociacija renka turinio teikimo tikslais. Tačiau primename, kad, nors Asociacija imasi tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, vienas iš pagrindinių saugumą internete užtikrinančių faktorių yra interneto naudotojo elgsena.

Kiek laiko Asociacija tvarko ir saugo Jūsų duomenis?

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol esate Asociacijos nariu bei tokį terminą, kokį nustato Lietuvos teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami negrįžtamai.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys

Kol esate Asociacijos narys

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums lankantis svetainėje ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Politikoje terminą „slapukai“ Asociacija naudoja slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant Asociacijos interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jums paspaudus “sutinku”, jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat, kai kurie slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, Asociacija gali savo svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami Asociacijos interneto svetainėje:

Kai naudojate naršyklę Asociacijos teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Asociacijos socialinių tinklų paskyroms yra taikomi tų socialinių tinklų slapukų politika, skelbiama jų interneto puslapyje.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių Asociacija laikosi?

Rinkdami ir naudodami Jūsų Asociacijai perduotus asmens duomenis, Asociacija laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).

 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia Jums, kaip duomenų subjektui šias teises, o Asociacija užtikrina Jums šių teisių tinkamą įgyvendinimą:

Teisė susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti Asociacijos patvirtinimą, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus ir apimtis.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų prašyme Asociacijai pateikti duomenys arba Jūs manote, kad Asociacijos tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti narystės Asociacijoje, atsisakyti gauti pateikiamą informaciją el. paštu ir kitais komunikacijos būdais.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Asociacija tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į Asociacijos valdybą.

Teisė ištrinti duomenis

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Asociacija ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą el. Paštu info@riskbaltics.eu

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Asociacijos teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Asociacija gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti Asociacijai elektroniniu paštu: info@riskbaltics.eu

Atsakymą į Jūsų Prašymą Asociacija pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Asociacijai Jums apie tai pranešus, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Šią Politiką Asociacija peržiūri ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus ir, esant poreikiui, atnaujina vienašališku Asociacijos sprendimu. Atnaujinta Politika skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.

Politikos taikymas

Politika taikoma visiems Asociacijos nariams ir visiems asmenims, kurie naudojosi ar naudojasi Asociacijos teikiamomis naudomis, platinama informacija apie Asociacijos veiklą ir/ar dalyvavo Asociacijos renginiuose bei iniciatyvose.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimų, saugumo spragų mūsų interneto svetainėje www.riskbaltics.eu ar turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės el. Paštu info@riskbaltics.eu.